JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D - advokát

Advokát

Vzdělání

 • 2009 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.)
 • 2010 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.)
 • 2012 University College Cork (studijní stáž)
 • 2013 Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D.)
 • 2015 Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně (Ing.)

Předchozí praxe

 • stážista na České inspekci životního prostředí
 • právník oddělení správního řízení odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra ČR
 • právník odboru právního a legislativního Národního bezpečnostního úřadu
 • advokátní koncipient
 • asistent soudce

Členství v profesních organizacích

 • Česká advokátní komora
 • Česká hospodářská komora
 • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje

Publikační činnost

 • Otázka postupu obecních úřadů při oznamování pozbytí řidičského oprávnění v souvislosti s dosažením celkového počtu 12 bodů řidičem, jenž je osobou neznámého pobytu - www.elaw.cz, 9. 5. 2010.
 • Možnosti odebírání akademických titulů za platné právní úpravy - www.epravo.cz, 24. 6. 2010.
 • Právní relevance rozhodnutí o odmítnutí registrace občanského sdružení, jež bylo vydáno po uplynutí lhůty 10 dnů od zahájení řízení o registraci občanského sdružení - www.epravo.cz, 13. 7. 2010.
 • Nešťastná změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí - České právo životního prostředí 2010, roč. 2010, č. 27, s. 96-100. ISSN 1213-5542.
 • Opravdu nelze účinně řešit postih právnických osob za jednání, jež u fyzických osob zakládá jejich trestněprávní odpovědnost, prostředky správního práva? Právní rozhledy, 2011, 3: s. 90-101. ISSN 1210-6410.
 • Základní charakteristika depozitně refundačních systémů - Odpady 4/2015. ISSN 1214-9772.
 • Limity oprávnění jízdy na koni v lese podle lesního zákona (ve spoluautorství) - Právní rozhledy, 15-16/2015. ISSN 1210-6410.
 • Základní instituty ochrany utajovaných informací v ČR - Správní právo Ročník L, číslo 5/2017. ISSN 0139-6005.
 • Deliktní odpovědnost právnických osob v ochraně životního prostředí. Praha. 2012. Disertační práce. Právnická fakulta Karlovy univerzity v Praze.
 • Institucionální zajištění ochrany utajovaných informací v ČR - Správní právo Ročník LI, číslo 3/2018. ISSN 0139-6005.
 • Zvláštní přístupy k utajovaným informacím - Správní právo Ročník LI, číslo 7/2018. ISSN 0139-6005.
knihovna

Právní služby

V oblasti občanského práva a rodinného práva

 • poradenství a rozbory ve věcech občanskoprávních a rodinného práva
 • řešení sporů na ochrana osobnosti
 • příprava, rozbory a kontrola kupních smluv, smluv o dílo, nájemních smluv, darovacích smluv a dalších smluvních typů, včetně změn, ukončení a zajištění těchto smluv
 • pomoc s převody nemovitostí, zřizováním věcných břemen a nájmy bytů
 • příprava a kontrola podání v civilním řízení
 • příprava a kontrola podání v řízení o rozvod manželství, v řízení o vypořádání společného jmění manželů, v řízení ve věci výchovy, výživy a styku s nezletilými
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodčími soudy, katastrálními úřady a jinými orgány státu v občanskoprávních věcech
 • zastupování v řízení před soudy ve věcech rodinného práva

V oblasti obchodního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech obchodněprávních
 • příprava, rozbory a kontrola smluv uzavíraných mezi podnikateli nebo mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • příprava, rozbory a kontrola obchodních podmínek
 • řešení problémů nekalé soutěže
 • příprava a kontrola podání v civilním řízení v obchodně právních věcech
 • zastupování v řízení před soudy, rozhodčími soudy, katastrálními úřady a jinými státními orgány v obchodně právních věcech
 • zastupování před soudy a rozhodčími soudy ve sporech mezi podnikateli
 • zastupování podnikatele před soudy a rozhodčími soudy ve sporech mezi podnikatelem a spotřebitelem
 • zastupování spotřebitele před soudy a rozhodčími soudy ve sporech mezi podnikatelem a spotřebitelem

V oblasti pracovního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech pracovněprávních
 • příprava, rozbory a kontrola pracovních smluv, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti
 • poradenství při změnách a ukončování pracovních poměrů
 • pomoc v případě diskriminace zaměstnance
 • řešení náhrady škody v pracovněprávních věcech
 • tvorba vnitřních předpisů zaměstnavatele
 • příprava a kontrola podání v civilním řízení v pracovněprávních věcech
 • zastupování zaměstnavatele před soudy v pracovněprávních sporech
 • zastupování zaměstnance před soudy v pracovněprávních sporech

V oblasti správního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech správněprávních
 • poskytování právních služeb obcím, včetně přípravy, rozboru a kontroly návrhů nařízení obce a obecně závazných vyhlášek obce
 • příprava a kontrola podání ve správním řízení
 • příprava a kontrola podání v řízení před správními soudy
 • zastupování účastníka řízení v řízení o přestupku
 • zastupování v řízení před správními soudy
 • zastupování účastníka řízení v dalších typech správního řízení

V oblasti exekuce, správní exekuce a výkonu rozhodnutí

 • zastupování věřitele při vymáhání pohledávek ve vykonávacím řízení a v exekučním řízení
 • zastupování dlužníka v exekučním řízení a ve vykonávacím řízení

V oblasti ústavního práva

 • poradenství a rozbory ve věcech porušování Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod
 • podávání ústavních stížností
 • zastupování před Ústavním soudem České republiky
knihovna

Ceník

Odměna advokáta

Advokát poskytuje právní služby především na základě hodinové sazby.
Obvyklá hodinová sazba ve standardních případech činí 1.900 Kč (bez DPH).
Mezi advokátem a klientem může být v dané věci sjednána také paušální odměna za poskytnuté právní služby. Odměna advokáta může být stanovena také na základě vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) jako odměna mimosmluvní. Advokát je plátcem DPH.

Fakturační údaje

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát
IČO: 06317278
Číslo účtu: 1387278684/2700
Banka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

knihovna

Kontakt

JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., advokát
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 1281, 760 01 Zlín
Tel.: +420 728 334 841
E-mail: pavelka@advokatpavelka.cz
ID datové schránky: hsqsqjj
IČO: 06317278
Ev. č.: ČAK 17721

 

Čl. I.

Subjekt osobních údajů, správce osobních údajů, zpracovatel osobních údajů

 1. Subjektem osobních údajů je zájemce o poskytnutí požadovaných informací, resp. zájemce o poskytnutí právních služeb (dále také „Zájemce o právní služby“).
 2. Správcem osobních údajů je advokát JUDr. Ing. Ivan Pavelka, Ph.D., IČ: 06317278, se sídlem 2. května 7134, 76001 Zlín, email: pavelka@advokatpavelka.cz, tel.: +420728334841 (dále také „Advokát“).
 3. Advokát může osobní údaje poskytnuté mu Zájemcem o právní služby případně při poskytování právních služeb danému Zájemci o právní služby předat externí účetní, popř. trvale spolupracujícímu advokátovi.
 

Čl. II.

Právní základ pro zpracování osobních údajů rozsah zpracování osobních údajů

 1. V případě pouhého kontaktování Advokáta ze strany Zájemce o právní služby prostřednictvím emailu, telefonu či kontaktního formuláře, může být Zájemce o právní služby Advokátem požádán o vyplnění určitých osobních údajů (zejména jméno a příjmení, obchodní firma, adresa pobytu, adresa sídla, IČ, telefonní číslo, e-mailová adresa). V takovém případě je právním základem pro zpracování uvedených osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů Zájemce o právní služby.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů po uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Advokátem a Zájemcem o právní služby (dále také „Smlouva“) je Smlouva.
 

Čl. III.

Účel zpracování osobních údajů

 1. Účelem zpracování osobních údajů je kontaktování Zájemců o právní služby zpět, poskytnutí požadovaných informací Zájemcům o právním služby a poskytování právních služeb Zájemcům o právní služby podle Smlouvy.
 

Čl. IV.

Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou podle potřeb a pokynů Zájemce o právní služby orgány veřejné moci (soudy, správní orgány atd.), případně další příjemci podle potřeb a pokynů Zájemce o právní služby.
   

Čl. V.

Doba zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje Zájemce o právní služby budou zpracovávány pouze po nezbytně nutnou dobu, resp. pouze po dobu platnosti Smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).
 

Čl. VI.

Práva Zájemce o právní služby

 1. Zájemce o právní služby má právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Zájemce o právní služby má právo od Advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Zájemce o právní služby má také právo, aby Advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Zájemce o právní služby právo kdykoli doplnit.
 2. Zájemce o právní služby má právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o Zájemci o právní služby zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Zájemce o právní služby o to požádá.
 3. Zájemce o právní služby má právo na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti neoprávněnému zpracování osobních údajů. Zájemce o právní služby má právo, aby Advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Zájemce o právní služby právo kdykoli vznést námitku.
 4. Zájemce o právní služby má právo na přenositelnost osobních údajů. Právo na přenositelnost údajů dává Zájemci o právní služby možnost získat osobní údaje, které Advokátu poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci osobních údajů, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci osobních údajů předali mezi sebou.
 5. Do uzavření Smlouvy má Zájemce o právní služby právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Po uzavření Smlouvy nemá Zájemce o právní služby právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, jelikož osobní údaje Zájemce o právní služby jsou po uzavření Smlouvy zpracovávány z důvodu plnění Smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 6. Zájemce o právní služby má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů. V případě, že bude Zájemce o právní služby jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Advokátem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 7. Zájemce o právní služby může všechna svá práva uvedená v odstavcích 1 až 6 uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů Advokáta uvedených v čl. I odst. 2.
 

Čl. VII.

Účinnost

 1. Tyto Zásady ochrany osobních údajů při kontaktování Advokáta prostřednictvím emailu, telefonu či kontaktního formuláře jsou účinné od 25. 5. 2018.